Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak te verbeteren Accepteren Meer informatie

Algemene Voorwaarden

 1. Sturkenboom Advocaten B.V. (“Sturkenboom Advocaten”) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die gevestigd is te Nieuwegein met een nevenvestiging te Culemborg, en die tot doel heeft de uitoefening van de rechtspraktijk. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Sturkenboom Advocaten gegeven opdrachten tot juridische dienstverlening.
 2. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door Sturkenboom Advocaten. De artikelen 7:404 en 7:407, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.
  (Het eerstgenoemde artikel geeft een regeling voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd en het laatstgenoemde artikel vestigt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven).
 3. Op deze Algemene Voorwaarden kan niet alleen door Sturkenboom Advocaten een beroep worden gedaan, maar ook door haar bestuursleden en werknemers, en tevens door alle eventuele hulppersonen die door haar bij de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld.
 4. Onderdeel van deze Algemene Voorwaarden is de door Sturkenboom Advocaten gehanteerde Privacy Statement, zoals gepubliceerd op de website sturkenboom-advocaten.nl/privacy.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Sturkenboom Advocaten en de bij haar werkzame advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polis ten laste van Sturkenboom Advocaten blijft. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de voorwaarden die daaraan in de Verordening op de advocatuur worden gesteld.
 6. Iedere aan Sturkenboom Advocaten gegeven opdracht houdt voor haar de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
  Iedere aansprakelijkheid van Sturkenboom Advocaten voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde hulppersonen is uitgesloten.
 7. Overeengekomen (uur)tarieven gelden, tenzij met de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast.
 8. De tijd die aan de behandeling van een opdracht wordt besteed wordt genoteerd en gedeclareerd in eenheden van zes minuten.
 9. Declaraties van Sturkenboom Advocaten zijn na afloop van veertien dagen na de declaratiedatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de debiteur van rechtswege, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, in verzuim en naast het openstaande bedrag van de declaratie tevens de wettelijke rente daarover verschuldigd. Daarnaast komen ook alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Sturkenboom Advocaten ter incasso van haar vordering moet maken voor rekening van de debiteur. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het gestelde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
 10. Na beëindiging van de opdracht zal het fysieke dossier gedurende zeven jaar worden bewaard in het archief, waarna het zal worden vernietigd.
 11. Op de overeenkomsten tussen Sturkenboom Advocaten en haar opdrachtgevers is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Op klachten over de dienstverlening van Sturkenboom Advocaten is uitsluitend haar kantoorklachtenregeling van toepassing.