Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak te verbeteren Accepteren Meer informatie

Wat wij doen

Bij ons gaat kwaliteit boven kwantiteit. Vanuit die visie hebben wij er bewust voor gekozen bescheiden van omvang te blijven en onze juridische dienstverlening te concentreren op een beperkt aantal rechtsgebieden. Op die rechtsgebieden beschikken wij dan echter wel over specialistische kennis en ervaring.

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheid en een daaruit voortvloeiende verplichting tot schadevergoeding kan vele oorzaken hebben. De belangrijkste zijn wanprestatie en onrechtmatige daad.

Lees meer

Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht is ingewikkeld en geeft in de praktijk aanleiding tot uiteenlopende vragen en geschillen. Daarbij kunnen de gespecialiseerde advocaten van Sturkenboom Advocaten met hun kennis en ervaring voor u onmisbaar zijn.

Lees meer

Letselschade

Onder letselschade of personenschade wordt verstaan schade die het gevolg is van letsel of overlijden van een persoon. De behandeling van letselschade is in de regel gecompliceerd en vereist daardoor specialistische kennis. Die vindt u bij Sturkenboom Advocaten.

Lees meer

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een verzamelnaam voor een veelheid aan juridische zaken waarmee een ondernemer bij de uitoefening van zijn bedrijf of beroep wordt geconfronteerd. Problemen kunnen vaak worden voorkomen als tijdig professionele hulp wordt ingeroepen.

Lees meer

Faillissementsrecht

Faillissementsrecht – of vollediger: insolventierecht – heeft betrekking op alle zaken en kwesties die verband houden met faillissementen, surseances van betaling en wettelijke schuldsaneringsregelingen (WSNP).

Lees meer

Arbeidsrecht

Sturkenboom Advocaten is deskundig op alle terreinen van het arbeidsrecht, zoals aanstelling en ontslag van werknemers, de opstelling, beoordeling of uitleg van arbeidsovereenkomsten, reglementen en CAO’s.

Lees meer

Personen- & Familierecht

In het familierecht gaat het om zaken die vaak diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Denk aan zaken als echtscheiding, alimentatie, omgangsregeling met de kinderen, ouderlijk gezag, voogdij, curatele en adoptie.

Lees meer

Mediation

Verwachten u en uw partner dat de gevolgen van de scheiding in goed overleg geregeld kunnen worden? Of wilt u dat in elk geval proberen? Dan is mediation een geschikt middel.

Lees meer

Sport & Recht

Sport neemt in onze samenleving een steeds belangrijkere plaats in. De sportieve en financiële belangen zijn daardoor sterk toegenomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook in de sportwereld steeds meer behoefte bestaat aan juridische advisering en (proces)bijstand.

Lees meer

Specialistische rechtshulp

Het recht is continu in beweging. De vele wetswijzigingen en ontwikkelingen in de rechtspraak maken dat het onmogelijk is om op álle rechtsgebieden volledig up-to-date te blijven. Sturkenboom Advocaten kiest er daarom voor om op een beperkt aantal rechtsgebieden actief te zijn. Op die rechtsgebieden beschikken wij dan wel over specialistische kennis en ervaring. Onze advocaten zijn veelal lid van een of meerdere specialistenverenigingen en houden hun kennis op peil door middel van jaarlijkse bijscholing en intervisie. Zodoende bent u er van verzekerd dat uw advocaat altijd goed beslagen ten ijs komt!

Algemene informatie

Tarieven

Als regel verrichten wij onze werkzaamheden op basis van een uurtarief. In bijzondere gevallen zijn andere afspraken, zoals bijvoorbeeld een vaste prijs, mogelijk. Vóór aanvang van onze werkzaamheden wordt het tarief met u besproken en schriftelijk bevestigd. Uitsluitend in letselzaken is het onder omstandigheden aan advocaten toegestaan een zaak op basis van “no cure no pay” te behandelen. Als u op grond van uw inkomen in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (“pro deo”), kunt u ook bij enkele van onze advocaten terecht op basis van een toevoeging.

Algemene Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van Sturkenboom Advocaten van toepassing. De volledige tekst van de Algemene Voorwaarden vindt u hieronder.

 

 

Algemene Voorwaarden

Klachtenregeling

U kunt ervan op aan dat wij van Sturkenboom Advocaten ons uiterste best zullen doen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Mocht het desondanks gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening – ook wij zijn niet onfeilbaar – dan kunt u een beroep doen op onze kantoorklachtenregeling. U vindt die regeling hieronder.

Klachtenregeling