Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak te verbeteren Accepteren Meer informatie

Disclaimer

Disclaimer en copyright

Aansprakelijkheidsbeperking

Hoewel aan de totstandkoming van deze website de uiterste zorg is besteed, is het mogelijk dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is. Sturkenboom Advocaten aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) eventueel voorkomende fouten of onvolledigheden in de aangeboden informatie, het gebruik van deze website of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De teksten op de website kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De teksten op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid of volledigheid. Als u zekerheid wilt hebben over regelgeving, besluiten of formuleringen, moet u de originele documenten raadplegen zoals deze bijvoorbeeld in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Deze website kan links bevatten naar andere websites of bestanden die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Sturkenboom Advocaten. Ook kunnen websites van derden links bevatten naar deze website. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Sturkenboom Advocaten. Sturkenboom Advocaten is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van de aan deze website gekoppelde websites of bestanden van derden.

Auteursrecht en intellectuele eigendom

Alle auteursrechten op deze website berusten bij Sturkenboom Advocaten en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sturkenboom Advocaten. Daarbij is altijd bronvermelding vereist. Sturkenboom Advocaten behoudt zich het op haar logo rustende auteursrecht voor. Sturkenboom Advocaten geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden. Op sommige publicaties rust geen auteursrecht, zoals wet- en regelgeving en uitspraken van rechters. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de teksten of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten en kunnen inbreuk maken op de regelgeving met betrekking tot de privacy. Sturkenboom Advocaten behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de informatie op de website te gebruiken.

Website statistieken

Sturkenboom Advocaten maakt gebruik van cookies en website statistieken om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door verschillende bezoekers. De informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en beter te laten aansluiten op de behoeften van gebruikers.

English

While every effort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, the publisher neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.